Hoạt động công ty

Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

Thành viên hội đồng Quản trị và các cán bộ kỹ thuật của VNPROPERTY thường xuyên tham gia hướng dẫn sinh viên ngành xây dựng trong các khóa đào tạo ngắn hạn, thực tập cán bộ kỹ thuật và làm đồ án tốt nghiệp