Tư vấn công nghệ mới

Sơ đồ tổ chức và mối quan hệ điển hình trên một công trường

Mối quan hệ và sơ đồ tổ chức giữa các bên trên công trường rất quan trọng, sơ đồ sẽ giúp cho các đơn vị/cá nhân tham gia dự án hoặc định rõ ràng vị trí/trách nhiệm/quyền hạn  để phối hợp vận hành tốt nhất (xin giới thiệu minh họa sơ đồ cơ bản sau đây)